Späť > Podmienky

Obchodné podmienky


Objednávka prostredníctvom internetu


Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.


Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípadestornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne čislo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi písomne dodávateľovi. pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obrzžal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom akoneporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar, prosíme, posielajte poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.


Dodacie podmienky


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-4 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž a inštalácia predmetu plnenia (ak nie je uvedené inak). Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, resp. preberací protokol, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade rozvozu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru do výšky nákupu 400 € (12.050,40 Sk) hradí kupujúci v konštantnej výške 20 € (605,52 Sk). Pri objednávke tovaru nad 400 € (12.050,40 Sk) je doprava poskytovaná zdarma v rámci celej SR.


Platobné podmienky


Platba za tovar sa uskutočnuje spôsobom pro-forma faktúry v hodnote 50% z celkovej hodnoty s DPH Vašej objednávky. Platbu môžete uskutočňiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platba v hotovosti nie je možná. Po prijatí zálohovej platby na náš účet, Vám vystavíme daňový doklad.  Po dodaní objednaného tovaru, či jeho vyzdvihnutí na odbernom mieste, vystavíme vyúčtovaciu faktúru a spolu s dokladom o prijatí zálohovej platby pošleme poštou na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Splatnosť konečnej faktúry je 7 dní.


Ochrana osobných údajov


Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplna poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.


Upozornenie – predávajúci nezodpovedá za:
Farebné prevedenie a odtieň tovaru zobrazený na Vašom monitore, ktoré sa môže mierne líšiť od skutočného.
Za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Za výber tovaru zákazníkom.
Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.Záručné podmienky


Zakúpili ste si nábytok, ktorý svojimi estetickými a úžitkovými vlastnosťami spĺňa nároky a požiadavky zákazníkov. Vzhľad nábytku, jeho kvalitu a životnosť neovplyvňuje iba výrobca, ale správnym používaním a ošetrovaním aj spotrebiteľ.


Výrobky sú certifikované v štátnej skúšobni. Na výrobcu nábytku sú použité výhradne materiály, ktorých kvalitu garantujeme certifikátom alebo atestom o dodržiavaní kvalitatívnych a ekologických parametrov. Na korpusy nábytku je použitá ako konštrukčný materiál prevažne laminovaná drevotriesková doska, bočné plochy sú uzatvorené melamínovou páskou. Predné plochy sú takisto vyrobené z kvalitnej laminovanej drevotrieskovej dosky s bočnými plochami s ABS páskou.


Pre prípad reklamácie odložte štítky z balov jednotlivých elementov nábytku.


Zodpovednosť predávajúceho


Pri predaji tovaru kupujúcim, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. musí byť bez chýb a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Pracovník prevádzky alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie chýb, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informovali.


Povinnosti kupujúceho a oznámenie reklamácie


Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chýb. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiále. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom alebo montážnikom protokol o škode. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčenené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčeneného prepravou uznaná. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované. V prípade, že spotrebiteľ zistí pri rozbalení výrobku zjavné chyby alebo chýbajúce časti výrobku, nesmie začať alebo pokračovať v montáži výrobku. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s chybným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


Reklamáciu nám prosím vždy pošlite písomnou formou, a to e-mailom, faxom, listom či vyplnením reklamačného formulára.
Oznámenie reklamácie musí obsahovať:


– číslo Vašej objednávky, prípadne číslo daňového dokladu
– presný názov výrobku a jeho špecifikácia
– výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na obale, či na samotnom tovare
– popis chyby (chýb)
– prípadnú fotodokumentáciu


Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby


Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prešnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


Riešenie reklamácie


Odstrániteľné chyby


Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:


– bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
– výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
– výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý


Neodstrániteľné chyby


Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.


Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy


Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.


Neopodstatnený výjazd k reklamácií


Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácií má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Prdávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.